Vrouwen in 't Zwart Leuven - België

Femmes en Noir - Frauen im Schwarz - Women in Black - Mujeres de Negro - Donne in Nero - Zene u Crnom
english

home

wie zijn we

kerngroep

geschiedenis

internationaal

haar verslag

agenda

foto's

links

contact

Moederdag 2006: Code Pink doet een oproep voor Vrede

Deze moederdag actie start op zondag 14 mei in Washington DC USA. Onderwerp van de actie: Stop de oorlog in Irak !

Waarom op moederdag ? Zoals je misschien wel weet was de eerste moederdag in 1870 een oproep voor vrede, een oproep voor ontwapening , een oproep om een einde te maken aan de oorlog. Je kan dit lezen in “ a Mother’s day Proclamation” door Julia Ward Howe, gemaakt in 1870.

In de actie STOP DE OORLOG in IRAK deelt Code Pink de hele maand flyers uit met daarop de proclamatie van Julia Ward Howe. De algemene campagne bestaat uit een gevarieerd aantal acties gedurende de maand mei en juni.

Code Pink is van plan om het Congres te omsingelen om de congresleden op te roepen een eind te maken aan de oorlog in Irak. Zij is ook van plan om een mars op het Capitool te houden op 14 mei

Daarna volgen er nog meer acties.

Code Pink nodigt iedereen uit om deze oproep te verspreiden en mee te doen aan de acties

 

JULIA WARD HOWE

Julia Ward de dochter van een rijke bankier, werd geboren op 27 mei 1819. Zij hield er een radicale politieke opinie op na en was actief in de Amerikaanse Anti-Slavernij beweging.

In 1843 trouwde Julia met Samuel Gridley Howe, een medestander tegen de slavernij. Het koppel werd lid van de Vrije-Grond Partij en tussen 1851 en 1853 gaven Julia en haar man de anti-slavernij krant Commonwealth uit. Zij publiceerde ook verschillende dichtbundels waaronder Passion Flowers (1854) en Words for the Hour (1857)

In 1862 publiceerde de Atlantic Monthly haar Battle Hymn (overwinningslied) van de Republiek. In 1868 stichtte zij de New England Women’s Suffrage Association. Het jaar daarop richtte zij samen met Lucy Stone de AWSA (American Woman Suffrage Association) op. Tussen 1870 en 1890 gaven Howe and Stone het tijdschrift de “Women’s Journal” uit.

Julia Ward Howe, die in 1898 verkozen werd als eerste vrouw in de Amerikaanse Academie van Schone Kunsten, stierf in 1910.

Moederdag Proclamatie 1870

Sta op dan… moeders van deze dag
Verhef u, alle vrouwen die een hart hebben.
Of u gedoopt bent door water of tranen
Zeg krachtig: “ We willen niet dat irrelevante instanties vragen beantwoorden,
Onze echtgenoten moeten niet naar ons komen, ruikend naar een bloedbad
Voor verzorging en applaus.
Onze zonen zullen niet van ons weggenomen worden om af te leren
Wat wij hen konden leren over liefdadigheid, barmhartigheid en geduld.
Wij vrouwen van een land, zijn te zorgzaam voor die van andere landen,
Om toe te staan, dat onze zonen worden opgeleid om die van hen te verwonden.

Uit de stem van een verwoeste Aarde, komt een stem op tesamen met
Die van ons, het zegt: “ Ontwapen , ontwapen!
Het zwaard van moord is niet de balans van het recht.
Bloed veegt niet onze schande weg.
Ook geweld betekent geen bezit
Zoals mannen zo vaak de ploeg en het aanbeeld neerlegden
Bij de oproep tot oorlog, Laat vrouwen nu alles achterlaten wat thuis is
Voor een belangrijke en ernstige dag van beraad.
Laat hen elkaar eerst ontmoeten als vrouw om de dood te betreuren en te gedenken.
Laat hen dan plechtig overleggen met elkaar met als doel
Hoe kan de grote menselijke familie leven in vrede...
Ieder draagt na zijn eigen tijd het gewijde stempel, niet van Caesar,
Maar van God -
In de naam van het vrouwzijn en de menselijkheid, vraag ik ernstig
Dat er een algemeen congres van vrouwen, zonder enige beperking van nationaliteit,
Mag worden belegd en gehouden op de meest geschikte plaats.
En in het allereerste begin trouw aan zijn doel,
Het bevorderen van het bondgenootschap van de verschillende nationaliteiten
Het vriendschappelijk beantwoorden van internationale vragen
Het grote en algemene belang van vrede.


Mother's Day Proclamation 1870

Arise then...women of this day!
Arise, all women who have hearts!
Whether your baptism be of water or of tears!
Say firmly: "We will not have questions answered by irrelevant agencies,
Our husbands will not come to us, reeking with carnage,
For caresses and applause.
Our sons shall not be taken from us to unlearn
All that we have been able to teach them of charity, mercy and patience.
We, the women of one country, Will be too tender of those of another country
To allow our sons to be trained to injure theirs."

From the voice of a devastated Earth a voice goes up with
Our own. It says: "Disarm! Disarm!
The sword of murder is not the balance of justice."
Blood does not wipe our dishonor,
Nor violence indicate possession.
As men have often forsaken the plough and the anvil
At the summons of war, Let women now leave all that may be left of home
For a great and earnest day of counsel.
Let them meet first, as women, to bewail and commemorate the dead.
Let them solemnly take counsel with each other as to the means
Whereby the great human family can live in peace...
Each bearing after his own time the sacred impress, not of Caesar,
But of God -
In the name of womanhood and humanity, I earnestly ask
That a general congress of women without limit of nationality,
May be appointed and held at someplace deemed most convenient
And the earliest period consistent with its objects,
To promote the alliance of the different nationalities,
The amicable settlement of international questions,
The great and general interests of peace.

terug naar "home"

terug naar "agenda"

 
top    
     
webdesign & foto's: Lieve Snellings last updated: 16 mei 2006
© 2005 Vrouwen in 't Zwart Leuven